top of page

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

GreenFridge Applikáció

Utolsó verzió közzétételének dátuma: 2022.10.20.

1.         Általános információk

Greenfridge Kft. (a jelen tájékoztatóban: „Adatkezelő” vagy „Szolgáltató”) az általa üzemeltetett GreenFridge applikáció („Applikáció”), illetve egyes moduljai, azzal kapcsolatos szolgáltatások és az Adatkezelő tevékenysége által érintett egyéb személyeknek („érintett(ek)” vagy az Applikációt használó érintettek vonatkozásában még „Felhasználó(k)”) jelen adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) szerinti egyes – az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő – információit kezeli.

A jelen Tájékoztatóban információt talál arra vonatkozóan, hogy milyen célokból, milyen jogalapon és meddig kezeli az Adatkezelő a személyes adatait, illetve kinek továbbítja azokat, valamint információkat talál az adatkezelés egyéb körülményeiről is. Tájékoztatjuk továbbá azon jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, amelyek Önt az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatban megilletik.

Hangsúlyozzuk, hogy a jelen Tájékoztatóban írtak az Applikációra vonatkozó általános szerződési feltételekkel („ÁSZF”) és egyéb felhasználási feltételekkel összhangban értelmezendők.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el Tájékoztatót, és amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeken:

Greenfridge Kft.

6221 Akasztó, Fő utca 66.

e-mail cím: info@greenfridge.hu

Milyen adatok minősülnek személyes adatnak?

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező – alapján azonosítható. Így például személyes adatnak minősül az érintett (például: egy felhasználó) neve, e-mail címe, vagy az Applikáció használatára vonatkozó adatai.

Milyen személyes adatok tartoznak a személyes adatok különleges kategóriáiba?

A személyes adatok különleges kategóriáinak minősülnek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai vagy biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Tekintettel arra, hogy az Applikáció nyújtásához, valamint az Adatkezelő kapcsolódó tevékenységéhez a fenti adatok megadására nincs szükség, így az Adatkezelő kifejezetten kéri az érintetteket, hogy tartózkodjanak különleges adatok megadásától. Amennyiben ennek ellenére mégis ilyen adat jutna az Adatkezelő tudomására (például: az érintettről más személy közöl jogsértő módon ilyen adatot), azt az Adatkezelő haladéktalanul törli.

Ki minősül adatkezelőnek, illetve adatfeldolgozónak?

Adatkezelőnek minősül az személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen Tájékoztató vonatkozásában – a Tájékoztató, illetve a Szolgáltató eltérő tájékoztatása hiányában – adatkezelőnek minősül a Szolgáltató.

Adatfeldolgozónak az a személy, illetve szervezet minősül, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezelő adatfeldolgozókról a jelen Tájékoztatóban olvashat.

Ki minősülhet érintettnek?

Az Adatkezelő különösen, de nem kizárólagosan az alábbi természetes személyek adatait kezelheti:

 • az Applikáció felhasználói;

 • az Adatkezelő szerződéses partnerei (például: alvállalkozók), valamint azok meghatalmazottjai, képviselői, kapcsolattartói;

 • egy adott eljárásban az Adatkezelővel ellenérdekű felek és a nevükben eljáró személyek;

 • az Applikációval, illetve az Adatkezelő kapcsolódó szolgáltatásaival, tevékenységével kapcsolatban érdeklődő, egyéb megkeresést benyújtó személyek.

2.         Mit tesz az Adatkezelő az Ön adatainak védelméért?

Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait a jogszabályokkal összhangban kezelje. Az Adatkezelő az alábbi elveket követi az általa végzett adatkezelések során:

            Csak jogszerűen kezel személyes adatot.

            Csak célhoz kötötten, takarékosan és korlátozott ideig kezel személyes adatot.

            Vigyáz az Ön személyes adataira.

            Segít abban, hogy Ön érvényesíthesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

3.         Milyen esetekben kezeli az Adatkezelő az Ön személyes adatait?

3.1.      Az Applikáció elérhetővé tétele és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az ÁSZF-ben és a vonatkozó felhasználási feltételekben írtakkal összhangban

Milyen célból kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?   Az Ön adatait az Applikáció használatának biztosítása és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása érdekében kezeljük, ideértve a külső felhasználók („Külső Felhasználók”) és regisztrált felhasználók („Regisztrált Felhasználók”) általi használat, illetve tartalmak elérésének biztosítását.

Regisztrált Felhasználónak minősülnek, akik regisztráltak/bejelentkeztek az alkalmazásba.

Milyen jogalapon kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?

Az Adatkezelő a fenti célból az Ön adatait azért kezeli, mert ez olyan szerződés (az ÁSZF és egyéb felhasználási feltételek) teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).

Köteles Ön megadni az adatait?

Ön szabadon dönthet az Applikáció telepítéséről és használatáról. A személyes adatainak megadása a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez kötelező, tekintettel arra, hogy ezek nélkül az Adatkezelő nem tudja az Ön részére az Applikációt biztosítani, szolgáltatásait teljesíteni.

A fenti adatkezeléssel kapcsolatban a Szolgáltató profilalkotást nem végez.

Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait kezeli:

 • az Ön nevét és e-mail címét, illetve az Ön hozzájárulás alapján az Ön ételérzékenységét.

 • regisztrált Felhasználók esetén a Weboldalon megadott adatokat ([kérjük ezek felsorolását zárójelben]), amelyeket az Applikációban megadott adatokkal egyeztet az Adatkezelő, valamint a szolgáltatói adategyeztetés ténye,

 • az Ön által megadott, illetve az Applikáció használata körében rögzített, tárolt, hibaelhárítás során szükséges körben kezelt egyéb adatokat (pl. az egyes funkciók használata során keletkezett adatok),

 • az Önnel folytatott szerződéses, illetve azt megelőző kommunikáció során keletkezett, megadott adatokat.

Mennyi ideig tárolja az Adatkezelő az Ön adatait?

Az Applikáció használatával kapcsolatos fenti adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk az általános polgári jogi elévülési időre tekintettel (Ptk. 6:22. § (1)).

A hozzájárulása alapján megadott személyes adatait a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás visszavonása az Applikáción keresztül, illetve az Adatkezelő fenti valamely elérhetőségére küldött nyilatkozattal gyakorolható.

Kinek továbbítja az Adatkezelő az Ön személyes adatait?

Az Ön adatait alábbi partnereink felé továbbítjuk:

Az Applikációt támogató, adatfeldolgozóként eljáró IT szolgáltató partnerünk: Konstruktor Online Kft., cím: 8000 Székesfehérvár, Repkény utca 7., e-mail cím: hello@konstruktor.online

3.2.   Az Adatkezelő egyéb szerződéses partnerei (ideértve különösen: beszállítók, alvállalkozók, adatfeldolgozók) személyes adatainak kezelése

Milyen célból kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?

Az Ön adatait az Adatkezelő az Adatkezelővel való szerződés teljesítéséhez, valamint a szerződés szerinti jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges körben kezeli.

Hangsúlyozzuk, hogy az Applikáció használatával, illetve a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos ÁSZF és egyéb felhasználási feltételek által indokolt adatkezelést a fenti 3.1. pont ismerteti.

Milyen jogalapon kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?

Az Adatkezelő a fenti célból az Ön adatait azért kezeli, mert

 • az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).

 • amennyiben Ön valamely jogi személy vagy egyéb szervezet (például: az Önt foglalkoztató társaság vagy olyan társaság, amelynek Ön a vezető tisztségviselője) nevében jár el, illetve köt az Adatkezelővel szerződést, és folytat szerződéses kommunikációt, úgy az Ön adatait az Adatkezelő saját és ezen Ön által képviselt fél (az Adatkezelő szerződéses partnere, illetve vele szerződést kötni szándékozó lehetséges partner) jogos üzleti, illetve szakmai érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapján kezeli. A jogos üzleti érdek: az Adatkezelő és a (lehetséges) partnere közötti szerződés létrehozása, szerződésszerű teljesítése, a felek üzleti, illetve szakmai kapcsolatainak erősítése.

 • az Adatkezelőre irányadó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (pl. számlázási adatok megőrzése adózási, számviteli célból) (GDPR 6. cikk (1) c) pontja).

Köteles Ön megadni az adatait?

Az Ön személyes adatainak megadása kötelező, tekintettel arra, hogy azok az Adatkezelővel történő szerződéskötéshez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükségesek. Ezek nélkül az Adatkezelővel kötött szerződés nem lenne teljesíthető, a felek szerződéses jogai és kötelezettségei pedig nem lennének megfelelően gyakorolhatók, illetve teljesíthetők.

Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

Az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítésével kapcsolatban az Ön alábbi személyes adatait kezeljük:

            az Ön nevét és e-mail címét,

            az Önnel folytatott esetleges kommunikáció során keletkezett, illetve közölt adatokat.

Mennyi ideig tárolja az Adatkezelő az Ön adatait?

Az adatait a rögzítéstől, illetve az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig tároljuk az általános polgári jogi elévülési időre tekintettel (Ptk. 6:22. § (1)).

Amennyiben az adatai az Adatkezelőre irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3), 202. § (1)).

Amennyiben az adatai az Adatkezelőre irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168-169. §).

3.3.      Az Adatkezelőhöz érkező megkeresésekkel, jogi igényérvényesítéssel és ezzel szembeni védekezéssel kapcsolatos adatkezelés

Milyen célból kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?

Az Adatkezelőhöz érkező megkeresések (például: az Applikációval kapcsolatos érdeklődés, panasz, esetleges megjegyzések) megválaszolása, az Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítése (követelések kezelése) vagy ilyen jogi igényekkel szembeni védekezés céljából.

Milyen jogalapon kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?

Az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) f) pontja).

A jogos érdek: az Adatkezelő részére küldött megkeresések kezelése, az esetleges kérdések megválaszolása, az Adatkezelő igényérvényesítése, jogi igényei előterjesztése, jogi igényekkel szembeni védekezés.

Köteles Ön megadni az adatait?

Ön megkeresések megtételére nem köteles, azonban amennyiben az Adatkezelő részére bármely megkeresést küld, úgy az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint és az ott írt időtartamig kezeli. Az Adatkezelő ugyancsak köteles a védekezéséhez szükséges körben személyes adatait kezelni, ha az Adatkezelővel szemben jogi igényt érvényesít, illetve eljárást kezdeményez vagy ilyen eljárásban vesz részt.

Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

Az Adatkezelőhöz érkező megkeresés által érintett személyes adatok, az érintettek, illetve az általuk képviselt személyek kapcsolattartáshoz szükséges adatai (a megkeresés jellemzői szerint, különösen: név, e-mail cím, postai megkeresés vagy postai úton történő válaszadás kérése esetén cím), az érintettek által előadott igények, panaszok, megjegyzések vagy egyéb megkeresések, ezek tartalma, az ezekkel kapcsolatban tett lépések rögzítése.

Jogi igény érvényesítésével, ilyen igényekkel szembeni védekezés érdekében kezeljük az Ön nevét, valamint az adott eljárás által indokolt egyéb adatait.

Mennyi ideig tárolja az Adatkezelő az Ön adatait?

Adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (Ptk. 6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el).

Kinek továbbítja az Adatkezelő az Ön személyes adatait?

Személyes adatait a fenti célból jogi képviselőnk, az eljáró bíróság, más hatóság (pl. közjegyző) felé továbbíthatjuk. Ezen személyek önálló adatkezelőként járnak el a rájuk irányadó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések és adatvédelmi tájékoztatójuk szerint.

3.4.      Adatvédelmi jogok gyakorlásának elősegítésével, érintett kérelmek nyomán hozott intézkedésekkel, incidenskezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Milyen célból kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?

Az Adatkezelőhöz érkező érintett kérelmek kezelése, az azok nyomán történő intézkedések meghozatala, az érintettek adatvédelmi jogai gyakorlásának elősegítése, incidenskezeléssel kapcsolatos adatkezelés.

Milyen jogalapon kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?

Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) c) pontja).

Az Adatkezelő köteles az érintettek adatvédelmi (érintett jogainak gyakorlását elősegíteni (GDPR 12. cikk (2)), valamint az esetleges adatvédelmi incidenseket kivizsgálni, arról az adatvédelmi incidens súlyossága szerint a felügyeleti (adatvédelmi) hatóságot, valamint az érintettet értesíteni (GDPR 33-34. cikk).

Köteles Ön megadni az adatait?

Adatvédelmi jogai gyakorlásához, kapcsolódó megkeresése teljesítéséhez, valamint egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. hackertámadás) esetén szükségessé válhat az érintett személyes adatainak (különösen nevének, valamint az Adatkezelő részére megadott kapcsolattartási adatainak) kezelése. E körben az Adatkezelő az érintett azonosítására a fenti személyes adatai rendelkezésére bocsátását, valamint – elektronikus úton küldött megkeresések esetén, ha az érintett személyének azonosítása szükséges, és az más módon nem érhető el –, személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolatát kérheti (például: a fénymásolatot rögzítő PDF fájl e-mailben történő megküldésével), amelyet azonban csak az érintett személyazonosságáról való meggyőződés céljából és ideig kezel, ezt követően pedig azonnal és visszafordíthatatlan módon töröl.

Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

Az Adatkezelőhöz érkező kérelem, az érintett neve, valamint kapcsolattartás céljára szolgáló adatai (különösen: e-mail címe, illetve postai címe, ha postai úton küldte meg a megkeresést, illetve az Adatkezelő válaszának postai kézbesítését kérte).

Elektronikus úton küldött megkeresések esetén, ha az érintett személyének azonosítása szükséges, és ez más módon nem érhető el, személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolata, amely azonban megtekintést követően haladéktalanul törlésre kerül, és nem kerül megőrzésre.

Mennyi ideig tárolja az Adatkezelő az Ön adatait?

Az érintett adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (Ptk. 6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el). Az érintett személyének azonosítására szolgáló személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolatát nem tároljuk.

Kinek továbbítja az Adatkezelő az Ön személyes adatait?

Az érintett személyes adatait az illetékes adatvédelmi hatóság esetleges eljárása esetén ezen adatvédelmi hatóság részére továbbíthatjuk (különösen adatvédelmi incidens esetén, ha ennek súlya és jellege ezt szükségessé teszi).

4.         Milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban?

Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésinek megválaszolásáért, illetve a kérelem teljesítésért díjat nem számítunk fel. Amennyiben azonban az Ön adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelme megalapozatlan vagy túlzó (pl. ismétlődő), jogosultak vagyunk a kérelem teljesítésével kapcsolatban adminisztratív költséget felszámítani, illetve – a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre figyelemmel – megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintettek (ideértve Önt is, ha személyes adatait az Adatkezelő kezeli) adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-21. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ez irányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát az Adatkezelő részére igazolja.

Hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)  az adatkezelés céljai;

b)  az érintett személyes adatok kategóriái;

c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket;

d)  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)  az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)   valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g)  ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítés

Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján – kiegészítsük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adataiban történt változás bejelentésével elősegíti, hogy az Adatkezelő mindig pontos adatokat tartson nyilván Önről.

Korlátozás

 • Ön kérheti személyes adatai kezelésének az Adatkezelő általi korlátozását, amennyiben

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban az Adatkezelő által végzett vonatkozó adatkezelési tevékenységet.

Arról, hogy mely esetekben alapozza az Adatkezelő az adatkezelést az Ön hozzájárulására, a Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeli az Adatkezelő az Ön adatait” részében találhat iránymutatást.

Tiltakozás

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés alapja az Adatkezelő jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeli az Adatkezelő az Ön adatait” részében.

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Törlés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,

 • Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

 • jogellenesen kezelte az Adatkezelő az Ön személyes adatát,

 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adathordozhatóság

 Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és az adatkezelést automatizált módon végzi az Adatkezelő, Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy az Adatkezelőt kérje arra, hogy az adatait másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

A fentebb írt jog gyakorlása azonban nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Panaszhoz, valamint jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az EU-n belül az egyes felügyeleti (adatvédelmi) hatóságok elérhetőségeihez lásd: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://naih.hu/). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso

Adatvédelmi tájékoztató
bottom of page